STANDARD VILKÅR FOR REVISJONSOPPDRAG OG RELATERTE TJENESTER


Anvendelse

Nedenstående standard avtalevilkår gjelder med mindre noe annet er skriftlig og særskilt avtalt, for våre oppdrag ved ordinær revisjon, attestasjoner eller beslektede tjenester hvor vi opptrer som revisor.

Offentlig regulering i Norge
Lovbestemt revisjon er regulert i gjeldende revisorlov av 15.01.1999 og tilhørende forskrift
om revisjon og revisorer. Loven krever at revisor skal utføre sin virksomhet i samsvar med
den rettslige standarden God Regnskapsskikk. Denne er konkretisert og i stor grad
definert av de internasjonale revisjonsstandardene (ISA = International Standard on
Auditing). ISA-ene utgis av International Assurance and Auditing Standards Board
(IAASB) og oversettes og tilpasses til norske forhold av Den norske Revisorforening
(DnR).

Revisjonens mål og omfang
Målet for revisjonsoppdraget er at vi skal revidere kundens årsregnskap og avgi en
revisjonsberetning som gir uttrykk for vår mening om hvorvidt årsregnskapet er avgitt i
samsvar med lov, forskrifter og regler i det gjeldende rammeverk for finansiell
rapportering.

Revisjon vil bli utført for å gi uttrykk for en mening om årsregnskapet, opplysningene i
årsberetningen, og om forutsetningen for fortsatt drift (og forslaget til anvendelse av
overskuddet) er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrift. Videre
at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Målet for attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester (herunder avtalte kontrollhandlinger)
kan variere i stor grad og vil normalt være spesielt tilpasset brukerne av attestasjonen.

Revisors oppgaver og plikter


Årsregnskapet

Vi vil utføre vår revisjon av årsregnskap og eventuelle årsberetning i samsvar med de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene) og ovennevnte offentlige regulering i Norge.
Dette krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å
oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

Utførelsen av revisjonen baserer seg på risikovurderinger, stikkprøver og utstrakt bruk av
skjønn. Det er derfor alltid en viss risiko for at ikke all vesentlig feilinformasjon i regnskapet
avdekkes, selv om revisjonen er planlagt og gjennomført i samsvar med lov og god
revisjonsskikk (herunder ISA-ene).

Ved vår risikovurdering vurderer vi den interne kontrollen som er relevant for enhetens
utarbeidelse av årsregnskapet med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening
om effektiviteten av enhetens interne kontroll.

Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
Vi vil utføre vår attestasjon i samsvar med internasjonal standard for attestasjonsoppdrag
(ISAE) 3000, ”Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av
historisk finansiell informasjon”. Denne standarden krever at vi etterlever etiske krav,
planlegger og gjennomfører vårt arbeid for å oppnå betryggende sikkerhet for at det ikke
er vesentlige formelle mangler knyttet til registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger. Slike vurderinger innebærer gjennomføring av kontrollhandlinger
for å innhente bevis om disse forholdene. De valgte kontrollhandlingene avhenger av
revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for vesentlige mangler.
Ved vurderingene av ledelsens plikter med hensyn til registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger, innhenter revisor informasjon om foretakets interne rutiner for å
vurdere samsvaret med lov, forskrift og god bokføringsskikk, men ikke for å gi uttrykk for
en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

Uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen
Vi vil i den grad det er aktuelt etter selskapslovgivningen avgi uttalelser, bekreftelser eller
redegjørelser. Vi vil utføre vår attestasjon i samsvar med attestasjonsstandarden SA 3802
vedtatt av Den norske Revisorforening. Denne standarden krever at vi oppfyller etiske
krav, planlegger og gjennomfører vårt arbeid for å oppnå moderat sikkerhet eller
betryggende sikkerhet for uttalelser til Foretaksregisteret, om henholdsvis forholdet til
kreditorene, i uttalelser til aksjeeierne, stifterne eller styret. Tilsvarende krav gjelder for
bekreftelser til Foretaksregisteret om innbetalt kapital.

En attestasjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente bevis for informasjonen i
den lovpålagte rapporteringen. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn,
herunder vurderingen av risikoene for at informasjonen inneholder vesentlig
feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil

Attestasjon på næringsoppgave og kontrolloppstilling mv.
Ligningsloven krever at revisor underskriver næringsoppgave og kontrolloppstilling for
revisjonspliktige. Det vil også kunne være aktuelt å attestere på andre oppgaver til
skatteetaten. Vi vil utføre vår attestasjon i samsvar med attestasjonsstandarden SA 3801
vedtatt av Den norske Revisorforening. Denne standarden krever at vi etterlever etiske
krav, planlegger og gjennomfører vårt arbeid for å oppnå betryggende sikkerhet for at
grunnlaget for opplysninger om skatte- og avgiftsmessige forhold i næringsoppgaven er i
overensstemmelse med lovgivningen, herunder at foretakets vurderinger av opplysninger
som er relevante for beregning av skatter og avgifter, er innenfor rammen av hva skatte-
og avgiftsreglene og forvaltningspraksis tilsier. Standarden krever videre at vi planlegger
og utfører vårt arbeid for å oppnå betryggende sikkerhet for at grunnlaget for foretakets
opplysninger i kontrolloppstillingen om oppgavepliktige og avgiftspliktige beløp er i
overensstemmelse med relevant lovgivning, at det er samsvar mellom regnskapets tall og
de beløp som er innrapportert på «Følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver» (RF1025), og at
rapporterings- og bokføringsmessige forhold samt behandling av skattetrekksmidler er i
samsvar med relevant lovgivning.

Attestasjonen vil bygge på vårt arbeid med revisjon av årsregnskapet. Revisjonen og de
valgte handlingene vil avhenge av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for
at informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller
feil.

Andre oppgaver

Bistand med årsregnskap og likningsoppgaver
Vi bistår med teknisk utarbeidelse av årsregnskap og likningsoppgaver når det er
ønskelig. Utarbeidelsen foretas på grunnlag av informasjon mottatt fra kunden. Vår bistand
ikke endrer ikke kundens ansvar utad og overfor skattemyndigheter for at innholdet er
fullstendig og korrekt. Kundens ledelse må følgelig gjennomgå og kvalitetssikre våre
utkast til årsregnskap og likningsoppgaver. Eventuell tilleggsskatt eller forsinkelsesavgift
vil være kundens ansvar.

Ledelsens ansvar
Vår revisjon vil bli utført med utgangspunkt i at ledelsen og, der det er relevant, dem som
har overordnet ansvar for styring og kontroll] erkjenner og forstår at de har ansvaret for:

 • Utarbeidelsen av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde i samsvar med gjeldende
  God Regnskapsskikk i Norge og gjeldende regnskapslovgivning.
 • At kravene i lov og god bokføringsskikk om dokumentasjon, bokføring, spesifikasjon og
  oppbevaring av regnskapsopplysninger er fulgt.
 • At kravene i lov, forskrift og forvaltningspraksis om selskapets rapportering til skatte-
  og avgiftsmyndighetene er fulgt. Herunder også rettidig innsendelse av rapporteringen.
 • Å påse at kundens regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende
  kontroll, herunder slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre
  utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
  som følge av misligheter eller feil.

Kundens ledelse er etter § 5-2 tredje ledd i revisorloven forpliktet til å gi revisor adgang til
å foreta de undersøkelser revisor måtte finne nødvendig, og gi revisor adgang til de
opplysninger revisor krever for utførelsen av sitt oppdrag.

Ved avslutningen av vår revisjon vil vi be om skriftlige uttalelser hvor ledelsen bl.a. skal
bekrefte å ha oppfylt sitt ansvar for de forhold som her er nevnt.

Rapportering og kommunikasjon
Vi vil tilstrebe en åpen og god dialog med kunden, tilpasset kundens behov og ønsker.
Nedenfor følger en kortfattet orientering om den rapportering som er pålagt ved lov. Andre
forhold vil etter behov bli tatt opp muntlig og/eller skriftlig.

Revisjonsberetning
Revisjonsberetningen er revisjonens sluttprodukt. Her bekrefter vi at revisjonen er utført i
samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk og uttaler oss om hvorvidt;

 • årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter
 • kundens ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
  og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med det aktuelle
  rammeverket for økonomisk rapportering
 • opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og
  forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap er konsistente med
  årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrift.

Dersom vi ved våre undersøkelser finner at det foreligger forhold som kan føre til ansvar
for styre eller daglig leder, må vi informere om dette i revisjonsberetningen. Vi plikter også
å opplyse om andre forhold som etter vår mening, bør komme kundens eiere til kunnskap.
Videre kan det gjøres funn under revisjonen hvor det kan være nødvendig å endre
beretningens form og innhold.

Nummererte brev
Revisorloven § 5-2 fjerde ledd stiller krav om at visse forhold skal påpekes i brev som
nummereres fortløpende. Slike brev må oppbevares på en ordnet og betryggende måte.
Det vises til nevnte paragraf i revisorloven for detaljer om hvilke forhold som pliktes
rapportert på denne måten.

Andre forhold
Andre forhold vil bli tatt opp muntlig og/eller skriftlig etter behov.
Kunden inngår en egen oppdragsavtale med E-Revisjon AS som henviser til disse standard
vilkårene. Oppdragsavtalen signeres av oppdragsansvarlig revisor på oppdraget. Når det
anses hensiktsmessig vil en eller flere revisormedarbeidere bli benyttet på oppdraget.

Informasjonsrisiko
Med mindre annet avtales særskilt, kan all skriftlig informasjon (herunder konfidensiell
informasjon) oversendes ved bruk av ukryptert e-post eller på annen måte utveksles
elektronisk. Partene kjenner til og aksepterer den risiko som er knyttet til slik elektronisk
informasjonsutveksling. Uavhengig av dette er partene på hver sin side ansvarlige for å
påse at vanlige forholdsregler ved elektronisk informasjonsutveksling blir ivaretatt.

Oppsigelse og fratreden
Revisjonsoppdraget løper inntil det blir sagt opp enten av kunden eller av oss. Oppsigelse
som varsles innen 30. juni, får virkning for vår revisjon av årsregnskapet for inneværende
regnskapsår. Ved oppsigelse innen 30. juni vil medgåtte timer for utført arbeid frem til
oppsigelsestidspunktet bli fakturert. Oppsigelse som varsles etter 30. juni innebærer at
oppdraget for dette regnskapsåret skal fullføres og opphører når vår revisjonsberetning til
årsregnskapet er avgitt i det påfølgende år.

Oppsigelse må skje skriftlig.

Bestemmelsene i revisorloven § 7-1 om revisors rett og plikt til å si fra seg
revisjonsoppdraget gjelder i tillegg til det som er avtalt om oppsigelse.

Personvern
Vi vil behandle personopplysninger mottatt fra kunden innenfor rammen av engasjementet.
Vi vil i de fleste tilfeller behandle slike personopplysninger som behandlingsansvarlig, det vil
si, når opplysningene ikke er behandlet på instruks fra andre. Dette gjelder blant annet
revisjonstjenester. Dersom vi opptrer som databehandler for kunden skal det inngås en
egen databehandleravtale hvor behandlingen av personopplysninger reguleres.

Vi viser til vår personvernerklæring på vår nettside for mer informasjon om hvordan vi
behandler personopplysninger. Personvernerklæringen utgjør ikke en del av denne avtalen.

Taushetsplikt
Både ansvarlig revisor og revisors medarbeidere har taushetsplikt om alt de får kjennskap
til under utførelsen av arbeidet. Taushetsplikten gjelder ubegrenset i tid, også etter at
oppdraget eventuelt er avsluttet.

Honorar
Honorar avtales i oppdragavtalen med den enkelte kunde.

Endringer
Oppdatering av disse standard vilkårene med bakgrunn i endrede rammebetingelser for
revisjon kan gjøres løpende uten nytt samtykke fra kunden.